Có 3 phương pháp trồng hoa lan chủ yếu được áp dụng rất nhiều trong việc trồng để làm cảnh hoặc trồng để phục vụ cho mục đích kình doanh,…